Rezervoari čiste vode
Cevovodi
Objekti na cevovodima
Merno regulacioni blokovi (MRB)
Stanice za dohlorisanje
Hidraulički čvor "Brđani"
Šema MRB-ova i rezervoara na sistemu
Šema distributivnog cevovoda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povratak na prethodnu stranicu