Zbog velike dužine magistralnog cevovoda izgrađene su stanice za dohlorisanje u Rošcima, ispred rezervoara u LJubiću i Beljini i u sklopu hidrauličnog čvora Brđani. To su tipizirani objekti koji u svom sklopu imaju: magacin za skladištenje, kontejnere sa tečnim hlorom, prostoriju za smeštaj dozatora hlora, kao i prostoriju za neutralizaciju hlora u slučaju kada koncentracija hlora u objektu prekorači dozvoljenu granicu.

 Predviđeno je kontinualno automatsko doziranje hlora proporcionalno koncentraciji slobodnog rezidualnog hlora i protoku vode, kao i mogućnost ručnog doziranja ako automatsko doziranje ne funkcioniše.

Povratak na prethodnu stranu