Ispod svih gradskih rezervoara na koje se priključuje Vodovodni sistem “Rzav” izgrađeni su merno-regulacioni blokovi. U dve paralelne grane postavljeni su regulacioni zatvarači i merači protoka. Komandovanje zatvaračima je ručno i daqinski iz kontrolno-komandnog centra (KKC) na fabrici vode.

Sistemom daljinskog prenosa u KKC se prenose i memorišu sledeće informacije: potrošnja vode, trenutan proticaj, pritisak u cevovodu, rezidualni hlor i nivo vode u priključnom gradskom rezervoaru. Takođe se signališe provala u MRB. Merni regulacioni blokovi su u isključivoj nadležnosti vodovodnog sistema “Rzav”.

Povratak na prethodnu stranu