Vode Velikog Rzava su izvanrednog kvaliteta. Ovo je posledica činjenice da se Veliki Rzav formira oticanjem vode sa površine od 580 km2 sa istočnih padina Zlatibora, Murtenice i severnih padina Mučnja, bez industrijskih zagađivača sa nerazvijenom saobraćajnom mrežom.

Preko 90% površina slivnog područja Velikog Rzava je pošumljeno i zatravljeno, sa jako retkom naseljenošću od 42 stanovnika po km2, sa tendencijom daljeg opadanja broja stanovnika.

Istraživanja kvaliteta vode koje je obavio Zavod za zdravstvenu zaštitu SR Srbije samo su potvrdila očekivanja izvanrednih karakteristika voda Velikog Rzava. Isti Zavod dao je i povoljne ocene za buduću akumulaciju u pogledu kvaliteta vode i sagledao je sanitarne mere zaštite koje će se preduzeti u slivnom području buduće akumulacije. Istraživanja u periodu probnog rada takođe su potvrdila kvalitet vode Velikog Rzava koji pripada I klasi vodotoka.

Povratak na prethodnu stranu