Upravljanje tehnološkim procesom i distribucijom vode obavlja se iz komandno-kontrolnog centra (KKC) koji je smešten na fabrici vode u Arilju. Složenost procesa, a takođe i činjenica da su izvršni tehnološki organi (pumpe, zatvarači, razni pogonski motori) prostorno raspoređeni širom čitavog postrojenja, uslovili su kontrolu procesa sa jednog mesta.

Pored toga, u vodovodnom sistemu distribucije postoje vitalni objekti (vodozahvat, pumpne stanice, merno-regulacioni blokovi, hlorne stanice i dr.) koji objedinjavaju funkciju sistema, a praktično su raspoređeni od Arilja do Gornjeg Milanovca. Ove okolnosti upravljački sistem čine vrlo složenim i odgovornim.

 

Na vodovodnom sistemu urađena je daljinska kontrola, upravljanje, merenje i regulacija svih tehnoloških i pogonskih parametara primenom programibilnih logičkih kontrolera (PLC) kojima se preko određenog broja podstanica upravlja celokupnim sistemom. Granica sistema daljinskog merenja, regulacije, kontrole i upravljanja završava se kontrolom nivoa vode u priključnim gradskim rezervoarima. U KKC dolaze informacije u obliku: telemerenja, indikacije stanja, signalizacije, alarma, usmenih informacija osoblja iz pogona.

Urađeno je kontinualno merenje i arhiviranje u memoriju bitnih fizičko-hemijskih veličina potrebnih za vođenje i kontrolu procesa: merenje proticaja i pritiska na ključnim mestima, merenje nivoa, mutnoće vode, rezidualnog hlora, pH vrednosti, koncentracije fluora u čistoj vodi.

Memorišu se takođe i svi rezultati laboratorijskih analiza kao i merenja električnih parametara u sistemu energetskog napajanja.

Automatska regulacija predviđena je za održavanje zadatog nivoa u filtrima i koncentraciju hlora i fluora u prečišćenoj vodi. U slučaju ispada automatskog regulatora iz pogona predviđena je mogućnost daljinskog i ručnog komandovanja.

U KKC-u se nalaze računari (serveri i radne stanice) pomoću kojih dispečer vrši daljinsko komandovanje a takođe i podešavanje zahtevane vrednosti regulisane veličine u slučaju automatske regulacije.

Pokazivački instrumenti smešteni su na kontrolno signalnoj tabli. Na tabli je smeštena i sinoptička šema sa jedinstvenim šematskim prikazom tehnološkog procesa. Na njoj su izvedene svetlosne signalizacije stanja pojedinih uređaja i prikazane su kontinualne vrednosti pojedinih merenja.

Sve informacije prenose se do KKC-a kablovski, telefonski i radio vezama sa repetitorom na planini Ovčar.

SCADA softver instaliran na 2 servera i više radnih stanica vrši akviziciju svih gore navedenih parametara i nadzor i upravljanje svim tehnološkim celinama preko PLC-ova smeštenih po objektima. Proizvodjač SCADA sistema i PLC-ova je Institut "Mihajlo Pupin"-Automatika iz Beograda.

Da bi se obezbedilo funkcionisanje sistema u slučaju ispada naponske mreže, predviđen je dizel agregat.

Povratak na prethodnu stranicu