Na Velikom Rzavu, posle Drugog svetskog rata izgrađena je kao bujičarska pregrada brana "Ševelj". Za vreme velikih poplava u Zapadnoj Srbiji 1965. godine bila je delimično oštećena, ali je odmah nakon toga sanirana. Pregrada je izvedena od zidnih kontraforova između kojih je ispuna od lomljenog kamena. Uzvodna strana je obložena betonom, a nizvodna zidanim kamenom. Slapišni deo je takođe izveden od zidnog kamena.

Pregrada je gravitacionog tipa i ima visinu 12,85 m. U srednjem delu je slobodan preliv dimenzija 23 x 3,25 m koji može da propusti oko 281 m3/s. Posle sanacije 1966. godine pregrada je tokom eksploatacije bila delimično oštećena u desnom delu slapišta gde se aktiviralo i klizište.

Sa završetkom radova na vodovodnom sistemu trebalo je da se završi i brana "Arilje", ("Đurića Kosa" ili "Svračkovo"), koja je bila predviđena da bude trajno izvorište Vodovodnog sistema "Rzav". Dinamika pripreme i izgradnje brane "Arilje" nije pratila dinamiku izgradnje vodovodnog sistema. Da bi se vodovodni sistem mogao pustiti u eksploataciju, sirova voda Velikog Rzava zahvata se sada na privremenom vodozahvatu na pregradi "Ševelj".

Za zahvatanje vode iskorišćen je ranije predviđen zahvat za malu elektranu koja nije u funkciji, i koji je rekonstruisan ugradnjom automatske rešetke i automatskog sita za odstranjivanje lišća.

Pregrada "Ševelj" je sanirana oblaganjem prelivnih površina i slapišta armirano-betonskim pločama.

Nadležna republička ministarstva i komisija za praćenje probnog rada i tehničkog pregleda posebno su ukazali na privremeni karakter ovog vodozahvata. Na ovaj način ne može se zasnivati koncepcija trajnog vodosnabdevanja, pa će se vrlo brzo pokazati da sistem neće moći da isporuči potrebne količine vode, što će imati teške posledice u vodoprivrednom, sanitarnom i epidemiološkom pogledu za korisnike svih pet opština. Neophodno je da se preduzmu koraci kod nadležnih u Republici, kako bi se ubrzali radovi na izgradnji akumulacije "Arilje" - Svračkovo na Velikom Rzavu koja jedino omogućuje potpuno konfiguraciju projektovanog sistema i obezbeđenje potrebnih količina vode.

 

Povratak na prethodnu stranicu