Posle višegodišnjih studija i istraživanja u 1995. godini definisan je Vodoprivredni i energetski sistem (VES) "Rzav". Brana i akumulacija "Roge"čine okosnicu sistema. Sa branom visine 95 metara stvara se jezero zapremine 162,5 x 106 m3. Ova akumulacija može da obezbedi oko 3,5 m3/s izravnate vode za piće, 1,15 m3/s za biološki minimum, a u pribranskoj elektrani preradom ovih voda dobija se godišnje 40,34 GNJh kvalitetne vršne energije. Instalisana snaga HE "Roge" je 21,53 MNJ.

Nizvodno od brane "Roge" kao deo sistema je postrojenje "Arilje" sa branom i akumulacijom "Svračkovo". Sa branom visine oko 60 metara formira se akumulacija korisne zapremine 20,24 miliona metara kubnih, koja u sistemu igra ulogu kompenzacionog bazena, a istovremeno obezbe|uje 1200 l/s izravnate vode za piće, 860 l/s za biološki minimum i u pribranskoj elektrani proizvede se oko 22,07 GNJh električne energije. Instalisana snaga HE "Arilje" je 7,14 MNJ.

Prema rešenju Investicionog programa brana "Svračkovo" projektovana je kao nasuta, kombinovanog tipa, sa centralnim glinenim jezgrom, dvoslojnim filtrima i potpornim delovima od valjanog kamena.

U cilju zaptivanja stenske mase u fundamentima brane predvi|ena je dvoredna injekciona zavesa koja se izvodi iz galerije.

Evakuacija vode za vreme gra|enja obavlja se posredstvom optočne galerije koja se kasnije pretvara u odvodni tunel {ahtnog preliva.

Evakuacija velikih voda u pogonu obavlja se preko šahtnog preliva. Šahtni preliv kao i odvodni tunel dimenzionisani su na velike vode 0,1. Prečnik šahtnog preliva je 27 metara, a odvodnog tunela 7,9 metara.

Zahvatanje vode iz akumulacije za potrebe vodosnabdevanja obavlja se posredstvom kule vodozahvata. Omogućeno je selektivno zahvatanje vode sa 4 nivoa pomoću tablastih kliznih zatvarača. Kapacitet svakog vodozahvata je 2,5 m3/s i zadovoljava potrebe konačne faze sistema "Rzav".

Temeljni ispust je predviđen u sklopu kule vodozahvata.

Kula vodozahvata povezana je sa odvodnim tunelom Ø 2,5 m na koji se nadovezuje cevovod za vodosnabdevanje i zatvaračnice na odvodima za vodosnabdevanje i temeljni ispust.

U okviru temeljnog ispusta postoji poseban ogranak za biološki minimum.

Za potrebe hidroelektrane predviđen je poseban tunelski zahvat prečnika 2,5 metra. Na ulazu i izlazu tunela predviđene su zatvaračnice. Sa elektranom tunel je povezan površinskim čeličnim cevovodom prečnika 2,2 m.

Mašinska zgrada HE "Arilje" na profilu "Svračkovo" smeštena je nizvodno od nožice nasute brane u koritu reke Veliki Rzav.

Povratak na prethodnu stranicu