Koncepcija Regionalnog vodovodnog sistema "Rzav" zasniva se na usvojenom vodoprivrednom rešenju Rzava.

Regionalni vodovodni sistem "Rzav" snabdeva vodom sledeće gradove: Arilje, Požega, Lučani, Čačak i Gornji Milanovac.

Osnovni elementi sistema "Rzav" su: akumulacija "Arilje" na profilu "Svračkovo", Fabrika za preradu vode u Arilju i magistralni dovodi vode do gradskih rezervoara.

Projektni kapacitet sistema je 2300 l/s u danima maksimalne dnevne potrošnje, što odgovara potrebama pet gradova u periodu do 2030. godine. Realizacija sistema izvodi se po fazama kako bi se ostvario princip postupnog finansiranja. Predviđena je realizacija sistema u dve faze.

Prva faza obuhvata izgradnju sledećih objekata:

- Akumulacija "Arilje" sa branom na profilu "Svračkovo". Pripreme za izgradnju akumulacije su u toku. Obavljeni su svi istražni radovi i Državna komisija Ministarstva građevina revidovala je novembra 1996. godine projektno rešenje. Do izgradnje brane "Svračkovo" sirova voda se privremeno zahvata iz živog toka reke Rzav na bujičarskoj pregradi u Ševelju i pomoću zahvatne građevine uz mehaničko prečišćavanje (automatska rešetka i automatska sita) i pumpne stanice potiskuje do fabrike za preradu vode. Kapacitet ovog privremenog zahvata je 650 l/s.

- Fabrika za preradu vode je kapaciteta 1200 l/s. Visinski položaj postrojenja obezbeđuje gravitaciono dovođenje sirove vode iz akumulacije "Arilje" kao i gravitaciono odvo|enje vode do gradskih rezervoara u Arilju, Požegi, Lučanima i Čačku. Voda za Gornji Milanovac se dovodi gravitacijom do pumpne stanice locirane ispod Gornjeg Milanovca u mestu Brđani, odakle se potiskuje do gradskog rezervoara na Neškovića brdu.

- Cevovod sirove vode i magistralni cevovod čiste vode do račve za Lučane realizuje se sa 50% konačnog kapaciteta. Priključni cevovodi za Arilje, Požegu i Lučane, kao i magistralni cevovod od račve za Lučane do Čačka, odnosno dovod do Gornjeg Milanovca, realizovani su za konačan kapacitet.

Druga faza predviđa izgradnju sledećih objekata:

- Dogradnja fabrike za preradu vode u delu bistrenja i filtriranja do kapaciteta 2300 l/s.

- Izgradnja cevovoda sirove vode kao i magistralni cevovodi čiste vode do račve za Lučane kapaciteta 50% od konačnog kapaciteta.

 

 

Povratak na prethodnu stranicu