U nedelju 11. avgusta 2013. godine u 11.45 na području sela Prijanovići, na stacionaži 11+725, došlo je do pucanja magistralnog armirano betonskog cevovoda Ø 1.000 mm zbog čega su bez vode ostali grad Čačak i opštine Požega, Lučani i Gornji Milanovac.

 
 

U trenutku havarije ukupna distribucija vode sa sistema "Rzav" je iznosila 580 l/s. Najveća distribucija u 2013. je bila 06.08. i iznosila je 690 l/s što je daleko manje od nekadašnjih maksimalnih letnjih isporuka koje su prelazile i 850 l/s.

Zbog pucanja magistralnog cevovoda u Prijanovićima, došlo je do naglog povećanja protoka kroz magistralni cevovod od rezervoara na postrojenju do mesta pucanja cevovoda i naglog pada pritiska i protoka u svim MRB-ovima. Prema brzini opadanja nivoa u rezervoarima na postrojenju procena je da je protok kroz rezervoare na postrojenju i deo magistralnog cevovoda do mesta havarije u Prijanovićima iznosio oko 2.000 l/s što je momentalno izazvalo zamućenje čiste vode.

 

Rešenjem republičkog sanitarnog inspektora od trenutka havarije voda sa sistema "Rzav" se isporučuje kao tehnička.

 

Efikasnom intervencijom zaposlenih u JP "Rzav" i firmi "Jedinstvo" Užice i "Kramer" Arilje sanacija havarije završena je u ponedeljak 12. avgusta 2013. godine oko 18 časova.

 

Punjenje magistralnog cevovoda je započeto 12.08. oko 19.30 i završeno 13.08. oko 02.30. Regulacija protoka kroz magistralni cevovod, tj brzina punjenja istog je vršena presečnim ventilom u Mićovićima. Pošto je u trenutku havarije došlo do kvara merača protoka koji meri protok u magistralnom cevovodu, pretpostavka je da je protok punjenja bio oko 300-350 l/s.

Procena je da je u toku havarije iz  magistralnog cevovoda isteklo oko 8.000 m3 vode za piće.

 

Istovremeno sa pucanjem betonske cevi na magistralnom cevovodu u Prijanovićima, a zbog nastalog hidrauličkog udara, došlo je do kvara na spoju liveno gvozdenih cevi odmah iza merno regulacionog bloka (MRB) u Lučanima, na stacionaži 1+578.

 

U MRB-u Lučani je zamenjena radna grana jer postoji sumnja da je u toku havarije na radnoj grani (leva) došlo do kvara i na klipnoprstenastom i na leptirastim zatvaračima.

12.08. je pukla i ispirna cev na desnoj neradnoj grani u MRB-u Požega.

Sanacija kvarova na kraku za Lučane i u MRB-u Požega je izvršena paralelno sa sanacijom havarije na magistralnom cevovodu.

Odmah po punjenju magistralnog cevovoda otpočeta je postepena distribucija vode svim korisnicima osim Požege kojoj je distribucija započeta oko 15.00. Gornji Milanovac i Čačak su tehničku vodu počeli dobijati od jutra, Lučani od podneva 13.08. Krak za Požegu do gradskog rezervoara je bio potpuno ispražnjen tako da je punjenje ovog kraka trajalo do 20.00 13.08.

Појачану контролу квалитета воде из водосистема "Рзав" и крајњих корисника радe Zаводи за јавно здравље из Ужица и Чачка.

21.08. je rešenjem republičkog sanitarnog inspektora, a na osnovu podataka dobijenih od strane Zavoda za javno zdravlje Užice, voda sa vodosistema "Rzav" koja se isporučuje opštinama Arilje i Požega proglašena higijenski ispravnom te se ista može koristiti za piće i sanitarno-higijenske potrebe.

 

Povratak na prethodnu stranicu